Kino Scena Kultura - Knurów :: Deklaracja Dostępności


 
Deklaracja Dostępności strony internetowej www.kinoscenakultura.pl

Kino Scena Kultura zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kina Sceny Kultury.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-03-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


 Aktywny fokus działa w przeglądarkach: Chrome, Opera i Edge. Nie działa w przeglądarce Firefox.

 Na stronie można znaleźć linki bez poprawnych opisów.

 Niektóre zdjęcia plakatów filmowych nie mają poprawnych tekstów alternatywnych.

 Nie ma możliwości powiększenia tekstu za pomocą jednego klawisza.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Szary, adam.szary@przegladlokalny.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 332 63 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Kino Scena Kultura, ul. Niepodległości 26, 44-190 Knurów

Wejście do budynku kina nie posiada barier architektonicznych. Ponadto szerokość drzwi jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Cała infrastruktura kinowa znajduje się na parterze budynku. W przypadku potrzeby kontaktu widza z osobą zarządzającą, kierownik obiektu schodzi do holu kina, znajdującego się również na parterze budynku.

Dostęp do kasy, do sklepiku oraz do jednej toalety odbywa się bez barier, widzowie poruszają się korytarzem o odpowiedniej szerokości na którego poziomie znajdują wszystkie wcześniej wymienione punkty budynku kina.

Hol oraz wejście na salę kinową posiadają odpowiednią ilość miejsca dla osób niepełnosprawnych, dzięki temu poruszanie się również odbywa się bez barier. Budynek kina nie jest wyposażony w informację głosową czy pętlę indukcyjną (w tym przypadku alternatywną pomocą służą pracownicy). Nie ma konieczności stosowania platform. Podłoże sali kinowej jest lekko pochylone. Na sali kinowej znajdują się barierki ułatwiające poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Jeden rząd na sali kinowej posiada odpowiednią ilością miejsca wolnego wokół foteli, aby ułatwić dla nich dostęp osobom z trudnością poruszania się. Parking przy budynku kina nie posiada wyznaczonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Wstęp z psem asystującym każdorazowo należy zgłosić do kierownika kina.

W chwili obecnej istnieje brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu.

Do końca 2022 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Powrót do strony głównej
Kino Scena Kultura - Knurów 2007-2022